Statutul Filialei Cluj

Art. 1. Denumirea filialei

Denumirea filialei este Clubul Alpin Român Filiala Cluj, provenită din Clubul Alpin Român Secția Universitară Cluj. Clubul Alpin Român Filiala Cluj este parte a Clubului Alpin Român (prescurtat CAR), însă cu personalitate juridică distinctă conform legislaţiei în vigoare.

Art. 2. Sediul Filialei Cluj

Sediul Filialei Cluj a Clubului Alpin Român este .... Filiala îşi poate schimba sediul prin decizia Adunării Generale a Filialei sau prin decizia a două treimi din Consiliul Director al Filialei Cluj şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 3. Durata de funcţionare

Durata de funcţionare a Filialei Cluj a CAR este nelimitată.

Art. 4. Organele Filialei:

 1. Adunarea Generală
 2. Consiliul Director
 3. Cenzorul sau Comisia de cenzori, după caz (conform legii),

urmând ca rolul fiecăruia să fie descris într-un articol dedicat.

Art. 5. Scopul Filialei

Filiala Cluj a CAR are acelaşi scop ca și cel al CAR, acordându-se o atenție specială programelor, proiectelor și inițiativelor membrilor Filialei Cluj, precum și dezvoltării Filialei ca punct de referinţă în cadrul mişcărilor montane din România.

Art. 6. Obiectivele Filialei Cluj

În limita resurselor umane şi financiare pe care le posedă, Filiala Cluj își propune următoarele obiective:

 1. Promovarea disciplinelor care duc la îndeplinirea scopului CAR, atât la nivel naţional, cât și internaţional, cum ar fi și fără a se limita la: alpinism (în condiții de vară și iarnă, expediționar pe munții înalți sau în Carpați), escaladă sportivă pe stâncă și pe gheată, bouldering, drumeție, schi alpinism, schi în afară pârtiilor amenajate (de tură, freeride, schi-alpinism), cicloturism montan, alergare montană, rafting, orientare turistică, parapantă, speologie, canioning și alte activități montane, cu excepția celor motorizate și cu impact negativ semnificativ asupra mediului.
 2. Crearea, marcarea și întreținerea de poteci turistice.
 3. Construcția de refugii și cabane alpine, administrarea și întreținerea acestora în beneficiul iubitorilor muntelui.
 4. Amenajarea traseelor turistice dificile și periculoase.
 5. Deschiderea, repararea și reamenajarea traseelor de cățărare.
 6. Educarea membrilor asociației înspre respectarea bunurilor publice, a faunei, florei, monumentelor naturii și parcurilor naționale.
 7. Acțiuni de ecologizare a zonelor montane și de educare a tuturor categoriilor de cetățeni ai României în vederea păstrării nealterate a zonelor montane.
 8. Editarea și publicarea de documente audio-vizuale, buletine informative, reviste, hărți, monografii, manuale, albume, alte materiale de informare și încurajarea artei cu tematică montană.
 9. Contribuții semnificative la revista oficială a Clubului Alpin Român sau editarea propriului Buletin Informativ, după caz.
 10. Pregătirea prin școlarizare, cu respectarea legislației române și a standardelor internaționale UIAA, a ghizilor specializați în activități montane recreative, precum și a instructorilor de alpinism și de alte activități montane cu scop recreativ și sportiv.
 11. Înființarea, cu respectarea legislației române și a standardelor internaționale UIAA, a unui sistem de inițiere și specializare în activitățile de la punctul 1.
 12. Promovarea măsurilor de prevenire a accidentelor montane.
 13. Organizarea și participarea la cât mai multe și mai diverse acțiuni precum: întruniri, simpozioane, cursuri, demonstrații, adunări generale, festivaluri, spectacole, concursuri, evenimente festive în domeniul turismului montan și altor sporturi montane.
 14. Încurajarea și sprijinirea sportivilor, membri ai Filialei Cluj a Clubului Alpin Român, în vederea participării acestora la concursuri sportive organizate de cluburi și foruri naționale și internaționale
 15. Înființarea, la nivelul filialei, a unei biblioteci și arhive foto, video, audio cu tematică montană.
 16. Organizarea și participarea la conferințe și întâlniri naționale și internaționale având ca tematică muntele.
 17. Încheierea de protocoale cu entități juridice și fizice abilitate în vederea obținerii accesului membrilor Filialei Cluj a Clubului Alpin Român, în zonele montane protejate.
 18. Inițierea și desfășurarea de programe educative și formative pentru tineret.
 19. Implicarea în managementul ariilor protejate, acțiuni de protecție a mediului și cercetare științifică.
 20. Înființarea de entități sportive, în vederea promovării tuturor disciplinelor menționate la punctul 1.
 21. Pregătirea membrilor pentru înțelegerea și gestionarea situaților de risc pe munte, iarna sau vara.
 22. Organizarea, mijlocirea, promovarea și dezvoltarea schimburilor de experiență cu organizații din alte țări.
 23. Promovarea intereselor CAR și ale asociaților săi pe lângă organele guvernamentale, ale administrației de stat sau pe lângă instituțiile publice din România și din străinătate, interese legate de activități care au ca finalitate realizarea scopului Filialei Cluj a CAR.
 24. Facilitarea accesului la programe de asistență internațională în domeniul dezvoltării culturii montane în România, protejării și valorificării valorilor ecologice.
 25. Căutarea, identificarea și atragerea de resurse financiare, materiale, umane și logistice în vederea sprijinirii obiectivelor Filialei Cluj a CAR.
 26. Filiala poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Filialei.

În condițiile legii, Filiala Cluj va putea stabili și alte mijloace de natură să conducă la realizarea scopului propus, fără ca această să determine o modificare a statutului.

Art. 7. Membrii

Membru al Filialei Cluj a CAR poate fi orice persoană fizică sau juridică care respectă statutul și regulamentele Filialei Cluj a Clubului Alpin Român și achită taxa de înscriere și cotizația pe anul calendaristic în curs. Membrii au toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru al Filialei Cluj a Clubului Alpin Român.
Membrii Filialei sunt implicit și membrii ai Clubului Alpin Român.
Membrii filialei au drept de vot în cadrul filialei.
Membru CAR în cadrul Filialei Cluj poate fi orice persoană fizică sau juridică. În cazul persoanelor fizice minore acordul reprezentantului legal este obligatoriu. În cazul persoanelor juridice, afilierea este condiționată de semnarea unui acord prin care se specifică angajamentele reciproce și condițiile impuse de Filiala Cluj a CAR, în special în ceea ce privește colaborarea dintre cele două părți. Adițional, afilierea unei persoane juridice necesită acordul explicit al Consiliului Director al CAR.

Art. 8. Dobândirea calității de membru

Orice persoană fizică sau juridică care respectă statutul și regulamentele Filialei Cluj a Clubului Român și achită taxa de înscriere și cotizația anuală poate deveni membru în urma unei cereri adresate Filialei Cluj a Clubului Alpin Român, precum și după primirea acceptului din partea Consiliului Director al filialei.
Cererea – în format electronic sau fizic – va conține:

 1. Date personale, eventual istoric montan
 2. Fotografie în format electronic de tip pașaport
 3. Acordul explicit pentru prelucrarea datelor, în lipsa căruia nu pot dobândi calitatea de membru
 4. unde este cazul, o declarație, pe proprie răspundere, care să ateste lipsa veniturilor proprii.

În cazul persoanelor juridice, acestea pot dobândi calitatea de membru al Filialei Cluj a CAR în baza unei solicitări adresate Consiliului Director al Filialei. Adițional, afilierea unei persoane juridice necesită acordul explicit al Consiliului Director al CAR.
Cererea pentru persoanele juridice va conține:

 1. Datele persoanei juridice
 2. Datele personale ale reprezentantului legal al persoanei juridice
 3. Acordul explicit pentru prelucrarea datelor, în lipsa căruia nu pot dobândi calitatea de membru
 4. Statutul persoanei juridice în copie
 5. Certificatul de identitate fiscală în copie
 6. Angajamentele reciproce și condițiile impuse de Clubul Alpin Român, în special în ceea ce privește colaborarea dintre cele două părți, cât și desemnarea unui reprezentant al Persoanei Juridice în relația cu Clubul Alpin Român.

Persoana juridică trebuie să desemneze un reprezentant al său în relația cu Filiala.
Persoanele juridice membre ale Filialei Cluj se angajează:

 • să respecte regulile funcționării democratice, statutul și regulamentele Filialei Cluj a CAR, precum și recomandările acesteia,
 • să respecte utilizarea numelui, a logo-ului standard și a organigramei Filialei Cluj a CAR.

Procedura de afiliere este specificată în Regulamentul de Ordine Interioară.
După ce Consiliul Director aprobă cererea, persoana fizică/juridică devine membru al Filialei Cluj a Clubului Alpin Român și i se eliberează legitimația de membru.
Membrii minori, elevi, studenți sau orice persoană care realizează venituri până la concurența venitului minim pe economie au 50% reducere la cotizația anuală și 50% reducere la prima înscriere.
Primul membru al familiei plătește taxa întreagă. Al doilea și următorii membrii ai aceleiași familii care doresc să facă parte din Clubul Alpin Român (soț/soție/copil major), beneficiază de o reducere de 50% atât la taxa de înscriere în CAR, cât și la cotizația anuală.
Plata anticipată până la 31 ianuarie se face cu reducere de 10% din cotizația anuală.
31 martie este data limită pentru plata cotizației pentru anul în curs. Reducerile nu se cumulează și se aplică reducerea cea mai mare.

Art. 9. Pierderea calității de membru

Calitatea de membru al Filialei Cluj a Clubului Alpin Român poate fi pierdută în următoarele cazuri:

 1. În urma unei cereri scrise
 2. Prin nerespectarea statutului și a regulamentelor Clubului Alpin Român, inclusiv a codului de etică. Acest lucru se realizează prin recomandarea Comisiei de etică în Adunarea Generală a Filialei/Sucursalei de care acesta aparține
 3. Prin neplata cotizației până la 31 martie a anului calendaristic în curs

Modul de verificare, constatare și comunicare vor fi completate în Regulamentul de Ordine Interioară al Filialei.

Art. 10. Redobândirea calității de membru

Persoanele care și-au pierdut calitatea de membru prin punctul 1 sau 3 din prevederile de la Articolul 9 pot redeveni membri ai Filialei Cluj a CAR prin acordul Consiliului Director a Filialei, în urma unei solicitări explicite și prin plata taxei de înscriere în club și a cotizației pe anul calendaristic în curs. Adițional, persoanele juridice își pot redobândi calitatea de membru cu avizul explicit al Consiliului Director al CAR.
Pentru cei care și-au pierdut calitatea de membru prin punctul 2, aceștia pot redeveni membri ai Filialei Cluj a CAR prin acordul Consiliului Director al Filialei, în urma unei solicitări explicite și prin plata taxei de înscriere în club și a cotizației pe anul în curs, dar doar după 3 ani de la data excluderii sau cu aprobarea Adunării Generale a filialei.

Art. 11. Drepturile membrilor

Membrii Filialei Cluj a Clubului Alpin Român beneficiază de următoarele drepturi:

 1. Membrii Filialei au dreptul de a fi aleși reprezentanți în Adunarea Generală a Clubului Alpin Român (Central) doar prin alegerea și validarea lor în cadrul Adunării Generale anuale a Filialei, validarea lor fiind descrisă într-un articol separat.
 2. Membrii au dreptul de a fi aleși membri supleanți ai Consiliului Director al Filialei și al CAR central și asigură interimatul pe locurile vacante din motive obiective, până la următoarele alegeri din Adunarea Generală a filialei/central.
 3. Membrii au dreptul de a fi aleși în Consiliului Director al filialei/central.
 4. Folosirea patrimoniului Clubul Alpin Român și al Filialei în condiții preferențiale față de ne-membri.
 5. Folosirea în condiții preferențiale a refugiilor altor asociații alpine cu care există acorduri de reciprocitate.
 6. Folosirea materialului tehnic, bibliografic, audiovizual și cinematografic aflat în dotarea filialei Cluj și a Clubul Alpin Român central.
 7. Admiterea cu prioritate la școlile și cursurile organizate de Filiala Cluj a Clubului Alpin Român și de către CAR, precum și la toate manifestările didactice și tehnico-culturale organizate de acestea.
 8. Beneficierea de polițe de asigurare încheiate de Clubul Alpin Român în favoarea membrilor săi, în măsura în care această poliță a putut fi încheiată cu asigurătorul.
 9. Toți membrii Filialei beneficiază de facilitățile pe care Clubul Alpin Român le acordă membrilor săi prin hotărâri ale Adunării Generale și de avantajele obținute de către Clubul Alpin Român de la alte instituții și organizații.
 10. Dreptul la apărare în cadrul Adunării Generale.

Art. 12. Obligațiile membrilor

 1. Toți membrii se obligă să respecte, pe toată perioada aderării, acest Statut și regulamentele Filialei Cluj ale Clubului Alpin Român.
 2. Prin aderarea la Filiala Cluj a Clubului Alpin Român fiecare membru recunoaște și acceptă obligația de a lua asupra sa o parte din responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor Filialei Cluj a Clubului Alpin Român și de a contribui, după puterile și capacitățile proprii, la îndeplinirea acestor obiective. De asemenea, membrii Filialei Cluj recunosc și acceptă că orice acțiune a lor se poate răsfrânge direct asupra numelui, renumelui și bunăstării Filialei Cluj și a Clubului Alpin Român în ansamblul său, precum și a celorlalți membri ai Filialei și a CAR și, în consecință, se obligă să contribuie la creșterea prestigiului și a bunăstării Filialei și a Clubului Alpin Român. Toți membrii Filialei se angajează să se abțină de la orice act care ar putea dăuna imaginii sau intereselor acesteia.
 3. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii române și ale Statutului și regulamentelor Filialei Cluj a Clubului Alpin Român, sunt obligatorii pentru toți membrii Filialei, indiferent dacă aceștia au luat sau nu parte la Adunarea Generală în care s-au votat respectivele hotărâri, sau dacă au votat împotriva lor.
 4. Toți membrii, cu excepția membrilor de onoare au obligația de a plăti la zi cotizația anuală, aceasta fiind corelată cu anul calendaristic în curs.
 5. Membrii sunt obligați să contribuie la o atmosferă de prietenie în Filiala Cluj și în Clubul Alpin Român în ansamblul său.
 6. Toți membrii Filialei au obligația de a acorda ajutor în caz de nevoie, în limitele competenței personale, oricărei persoane aflate pe munte și de a da alarmă în cel mai scurt timp, acțiunea de ajutorare având prioritate absolută în fața oricărui plan personal sau colectiv. Membrii Filialei Cluj a Clubului Alpin Român recunosc în mod conștient și acceptă ca mersul pe munte, alpinismul, escalada și sporturile montane sunt activități care presupun un factor imprevizibil de risc și din care pot rezulta accidente și chiar decesul, acceptă aceste riscuri asumându-și direct responsabilitatea pentru acțiunile lor și pentru consecințele acestor acțiuni.
 7. Este interzis membrilor să angreneze Filiala în orice fel de acțiuni politice de prozelitism religios.
 8. Folosirea de către membrii Filialei Cluj a Clubului Alpin Român a patrimoniului acesteia și a patrimoniului CAR în vederea obținerii de avantaje personale de orice fel este interzisă și atrage după sine excluderea din Filială.
 9. Încălcarea obligațiilor menționate mai sus conduce la (auto)sesizarea Consiliului Director sau al Comisiei de Etică centrale - și poate atrage sancțiuni.

Art. 13. Resurse patrimoniale

Veniturile Filialei Cluj a Clubului Alpin Român provin din:

 1. taxe de înscriere, al căror cuantum va fi stabilit și actualizat prin hotărârea Adunării Generale;
 2. cotizația anuală, precum și distribuirea acesteia între Filiala Cluj și CAR central, al căror cuantum va fi stabilit și actualizat prin hotărârea Adunării Generale;
 3. donații, sponsorizări sau legate;
 4. venituri realizate din activități economice directe derulate în condițiile legii;
 5. dividendele societăților comerciale înființate de Filiala Cluj sau de către CAR central sau la care acestea sunt acționari sau asociați;
 6. resurse de la bugetul de stat și bugetele locale;
 7. resurse obținute din granturi și diverse finanțări pe proiecte;
 8. alte venituri obținute în mod legal.

Art. 14. Adunarea Generală a Filialei Cluj

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Filialei Cluj a Clubului Alpin Român și este formată din totalitatea membrilor săi cu drepturi depline.
Numărul voturilor filialei în cadrul Adunării Generale a Clubului Alpin Român se obține împărțind numărul de membri înregistrați cu cotizația plătită la zi ai filialei la 10 și rotunjind la cel mai apropiat numărul întreg. Dacă numărul de voturi dă cu virgulă cinci, se va rotunji la numărul mai mare.
Data de referință a numărului de membri luați în considerare se consideră cu 20 de zile înaintea datei Adunării Generale.
Rămâne la latitudinea Adunării Generale a Filialei cum anume își stabilește reprezentanții, Consiliul Director al Filialei având obligația de a delega reprezentanții la Adunarea Generală a CAR central.
Competența Adunării Generale a Filialei Cluj cuprinde:

 1. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Filialei.
 2. Alegerea și revocarea Președintelui, membrilor Consiliului Director, a Cenzorului sau a membrilor Comisiei de Cenzori;
 3. Aprobarea Regulamentului de Organizare Internă și Funcționare a Filialei și orice alte documente interne de organizare;
 4. Descărcarea de gestiune a Consiliului Director pe baza fundamentării acestuia și a avizului Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, după caz și aprobă bugetul anual;
 5. Modificarea actelor constitutive ale Filialei Cluj și a Statutului Filialei;
 6. Dizolvarea și lichidarea Filialei, precum și stabilirea destinației precise a bunurilor rămase după lichidare.
 7. Admiterea și excluderea membrilor Filialei Cluj, revocarea unor contracte sau colaborări;
 8. Stabilirea criteriilor de aderare și excludere din Filiala Cluj;
 9. Stabilirea cuantumului și periodicității plății cotizației;
 10. Propunerea acordării sau retragerii titlului de membru de onoare către CAR central;
 11. Îndeplinirea, în vederea atingerii scopului Filialei, oricăror altor activități permise de prezentul statut sau de lege;
 12. Desemnarea reprezentanților Filialei Cluj în față AG a Clubului Alpin Român.

Adunarea Generală își poate delega o parte din atribuții către Consiliul Director.
Adunarea Generală a Filialei se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra Consiliului Director al Filialei Cluj și a Comisiei de Cenzori.
Adunarea Generală a Filialei Cluj poate fi convocată oricând este necesar de către una din entitățile:

 1. Consiliul Director al Filialei prin votul majorității simple a Membrilor CD;
 2. cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor cu drept de vot.

Convocarea Adunării Generale a Filialei Cluj se face printr-un anunț în care sunt stabilite data, ora, locul și agenda și este transmis prin poștă electronică (email) difuzat către toți membrii cu drept de vot și, în paralel, printr-un anunț pe pagina web de informare a Filialei/Central cât și pe alte canale de comunicare ale Filialei. Convocatorul se trimite cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data AG.
Se consideră că există cvorum dacă sunt reprezentate 50%+1 din numărul total de voturi.
Adunarea Generală a Filialei este prezidată de Președinte, iar în lipsa acestuia de către Vicepreședinte.
Secretarul desemnat ad hoc al Adunării va redacta Procesul verbal al ședinței în registrul special de procese verbale al Filialei Cluj a Clubului Alpin Român.
Procesul verbal va fi semnat la sfârșitul ședinței de către toți membrii votanți care au participat la Adunarea Generală. Hotărârile Adunării Generale vor fi luate cu votul majorității simple, adică jumătate plus unul, al membrilor votanți care au participat la Adunarea Generală.

Alegerea Președintelui, a membrilor Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori se va face prin vot secret pe un mandat de 3 ani, iar aceștia nu pot avea mai mult de două mandate consecutive pe aceeași poziție.
După alegere, noul Consiliu Director își preia atribuțiile statutare imediat, iar vechiul Consiliu Director va preda noului Consiliu Director, cu Proces verbal, întreaga gestiune a Filialei Cluj a Clubului Alpin Român în termen de zece zile de la dată Adunării Generale.
Candidații la funcția de membru în Consiliul Director au obligația de a-și declara apartenența în consiliul director al altor asociații sau entități cu profil similar.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi prezenți cel puțin jumătate din membrii validați și cu drept de vot, Adunarea Generală se va ține după 2 ore în același loc fără altă convocare și cu orice număr de membri validați și cu drept de vot.
Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii, sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.

Art. 15. Consiliul Director al Filialei Cluj a Clubului Alpin Român (abreviere CD)

CD al Filialei Cluj își poate desfășura întâlnirile și în spațiul virtual, iar deciziile se iau cu votul majorității simple a celor prezenți.
Consiliul Director (denumit în continuare CD) este organul curent de conducere executivă al Filialei Cluj. CD exercită conducerea Filialei în perioada dintre sesiunile AG și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa. CD este răspunzător pentru întreaga sa activitate în fața AG.
Din numărul total de reprezentanți ai Filialei aleși de către AG a Filialei, Consiliul Director al Filialei are obligația de a delega un singur reprezentant cu putere de vot la AG centrală.
CD aprobă înființarea departamentelor și comisiilor la nivelul Filialei și regulamentele de funcționare ale acestora.
Mandatul membrilor CD este de 3 ani, cu posibilitatea realegerii în CD indiferent de funcție, pentru maxim două mandate consecutive.
Poate fi aleasă în CD orice persoană care întrunește condițiile următoare:

 1. este membru al Filialei;
 2. are competențe specifice rolului pentru care candidează în organele de conducere;
 3. își alocă un minim de ore lunar precum și înainte de fiecare eveniment (de cel puțin trei ori pe an), pentru activitățile în cadrul Filialei;
 4. Nu a adus prejudicii dovedite și neremediate CAR, anterior candidaturii.

Pe toata durata mandatului, membrii CD au îndatorirea să își achite cotizațiile la zi.
CD este alcătuit din 7 persoane, având în componența sa membri. Candidatura este nominală și specifică pe următoarele funcții: președinte, vicepreședinte, secretar și patru membri.
Atribuțiile operaționale ale Filialei sunt îndeplinite de către membrii Consiliului Director.
Competența Consiliului Director:

 1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programului asociației.
 2. Fiecare dintre: Președinte, Vicepreședinte și Secretar, cu acordul Consiliului Director consemnat în Procesul Verbal al întâlnirii de CD, încheie și semnează acte în numele și pe seama Filialei și reprezintă Filiala în fața oricăror autorități și a justiției.
 3. Aprobă organigrama și politica de personal a Filialei. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
 4. Elaborează și aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Consiliului Director și alte regulamente ale Filialei.
 5. Poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru a Clubului Alpin Român ori sunt străine de CAR, pentru a exercita atribuțiile de administrator, contabil și jurist. Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde prin demisie scrisă, prin revocare de către Adunarea Generală. Persoana ad-interim pentru completarea locului vacant până la următoarele alegeri va fi supleantul cu numărul cel mai mare de voturi la Adunarea Generală anterioară.
 6. ședințele Consiliului Director se țin o dată pe lună sau de câte ori este necesar. Ele vor fi prezidate de Președinte sau în lipsa acestuia de către un Vicepreședinte sau Secretar.
 7. La fiecare ședință se va redacta în Registrul Special un Proces verbal care va cuprinde aspectele discutate și toate deciziile luate.
 8. Deciziile vor putea fi luate cu votul majorității simple a membrilor prezenți în întâlnirea de CD.

Odată cu alegerea membrilor CD se vor alege și 3 supleanți, care vor ocupa locurile eventual vacantate până la următoarele alegeri. Dacă un loc este vacantat, din diferite motive, poziția sa este preluată de supleantul care a fost ales ca membru supleant în CD și la precedenta Adunare Generală a ocupat poziția imediat inferioară ca număr de voturi exprimate. Supleanții pot participa la ședințele CD numai cu drept de vot consultativ. Mandatul supleanților se termină odată cu mandatul Consiliului Director în funcție.
Pentru buna desfășurare a activității Filialei Cluj a CAR, Consiliul Director poate decide înființarea de departamente și comisii de lucru.

Art. 16. Comisia de Cenzori

Controlul financiar al asociației este asigurat de către Comisia de cenzori. În realizarea competenței lor, membrii Comisiei de cenzori:

 1. Verifică modul în care este administrată patrimonial Filiala;
 2. Întocmesc Rapoarte și le prezintă Adunării Generale a Filialei;
 3. Participă fără drept de vot la ședințele Consiliului Director;
 4. Îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de Statut și de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori este alcătuită din minim unul, maxim trei membri. Regulile generale de organizare și funcționare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori își poate elabora un Regulament intern de funcționare;
 5. Cenzorii CAR central au drept de audit financiar asupra Filialei.

Art. 17. Dizolvarea Filialei

Dizolvarea Filialei Cluj a Clubului Alpin Român se poate face doar prin hotărârea unanimă a Adunării Generale a Filialei Cluj. În cazul dizolvării Filialei, bunurile corporale și necorporale rămase în urma lichidării pot fi transmise doar către persoane fizice sau juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător printr-o procedură stabilită expres de către Adunarea Generală a Filialei. Dacă în termen de șase luni de la Adunarea Generală care a hotărât dizolvarea, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile stabilite de Adunarea Generală, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite către CAR central sau, în cazul dizolvării CAR, către o persoană juridică cu scop identic sau asemănător.

Art. 18. Alte clauze

Acest statut este completat cu Regulamentul de Organizare Internă, precum și cu alte documente interne de organizare.
Regulamentele și documentele de organizare internă sunt elaborate de către comisii de lucru avizate de către Consiliul Director al Filialei.
Comisia de etică a Clubului Alpin Român poate propune pentru excluderea din Filiala Cluj a membrilor persoane fizice și juridice, decizia de excludere pentru persoane fizice aparținând adunării generale a Filialei Cluj, iar pentru persoane juridice decizia finală aparține Adunării Generale a Clubului Alpin Român.